Lok Sabha - 2019 Elections

Samata Samadhan Party (SamSP)