Lok Sabha

Prime Minister
Opposition Leader
Speaker

Lok Sabha (Jammu & Kashmir)

Rajya Sabha

Rajya Sabha (Jammu & Kashmir)