Assembly

Chief Minister
Opposition Leader

Assembly

Lok Sabha

Prime Minister
Opposition Leader
Speaker

Lok Sabha (Uttarakhand)

Rajya Sabha

Rajya Sabha (Uttarakhand)