All Elections

Assembly
State

Year
 • Andaman & Nicobar Islands

 • Andhra Pradesh

  2024        2019        2014        2009       
 • Arunachal Pradesh

  2019        2014        2009       
 • Assam

  2021        2016        2011        2006       
 • Bihar

  2020        2015        2010        2005       
 • Chandigarh

 • Chhattisgarh

  2023        2018        2013        2008       
 • Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu

 • Daman & Diu

 • Delhi

  2020        2015        2013        2008       
 • Goa

  2022        2017        2012        2007       
 • Gujarat

  2022        2017        2012        2007       
 • Haryana

  2019        2014        2009        2005       
 • Himachal Pradesh

  2022        2017        2012        2007       
 • Jammu & Kashmir

  2014        2008       
 • Jharkhand

  2019        2014        2009        2005       
 • Karnataka

  2023        2018        2013        2008       
 • Kerala

  2021        2016        2011        2006       
 • Ladakh

 • Lakshadweep

 • Madhya Pradesh

  2018        2013        2008       
 • Maharashtra

  2019        2014        2009       
 • Manipur

  2022        2017        2012        2007       
 • Meghalaya

  2023        2018        2013        2008       
 • Mizoram

  2018        2013        2008       
 • Nagaland

  2023        2018        2013        2008       
 • Odisha

  2019        2014        2009       
 • Puducherry

  2021        2016        2011        2006       
 • Punjab

  2022        2017        2012        2007       
 • Rajasthan

  2018        2013        2008       
 • Sikkim

  2019        2014        2009       
 • Tamil Nadu

  2021        2016        2011        2006       
 • Telangana

  2023        2018        2014       
 • Tripura

  2023        2018        2013        2008       
 • Uttar Pradesh

  2022        2017        2012        2007       
 • Uttarakhand

  2022        2017        2012        2007       
 • West Bengal

  2021        2016        2011        2006