Lok Sabha

Prime Minister
Opposition Leader

Lok Sabha (Dadra & Nagar Haveli)