Administration

Administrator
Adviser to the Administrator

Administration

Lok Sabha

Prime Minister
Opposition Leader
Speaker

Lok Sabha (Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu)

Rajya Sabha

Rajya Sabha (Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu)