Rajya Sabha Members - Term ends by 2024

Bharatiya Janata Party (BJP)