Rajya Sabha Members - Term ends by 2024

Andhra Pradesh


Bihar


Chhattisgarh


Delhi


Gujarat


Haryana


Himachal Pradesh


Jharkhand


Karnataka


Kerala


Madhya Pradesh


Maharashtra


Odisha


Rajasthan


Sikkim


Telangana


Uttar Pradesh


Uttarakhand


West Bengal