Dayanidhi Maran

Born

Dec. 5, 1966 in Chennai, Chennai, Tamil Nadu

Education

B.A ( Economics )

Election History

Lok Sabha - 2019 - Chennai Central (Tamil Nadu - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2014 - Chennai Central (Tamil Nadu - None - Lok Sabha) Lok Sabha - 2009 - Chennai Central (Tamil Nadu - None - Lok Sabha)
Election Party Result (Won/Lost) Position Votes Polled Votes polled(%) Margin
Chennai Central(Lok Sabha-2019 ) Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Won 448,911 301,520
Chennai Central(Lok Sabha-2014 ) Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)
Chennai Central(Lok Sabha-2009 ) Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)

Assets