Rajya Sabha Members - Term ends by 2025

Bharatiya Janata Party (BJP)