Lok Sabha - 2019 Elections

Bharatiya Janata Party (BJP)

Won