Gujarat - 2007 Assembly Elections

Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas) (ABRRP(P))